Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU

1. INFORMACJE OGÓLNE

 • Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep-fitnesstechnik.eu i prowadzony jest przez firmę Perfect Fitness Service Tomasz Kowalewski wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 5781037896, REGON: 170359380 adres siedziby: ul. Wyczółkowskiego 4/43 82-300 Elbląg, adres poczty elektronicznej: sklep@fitnesstechnik.eu telefon +48 697 405 405

 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

 • Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

 • Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

 • Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 • Podczas składania zamówienia w sklepie Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

 • Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga założenia Konta lub podania w Formularzu Zamówienia danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia.

 • Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

2. DEFINICJE

 • SPRZEDAWCA – Perfect Fitness Service Tomasz Kowalewski adres siedziby: ul. Wyczółkowskiego 4/43, 82-300 Elbląg, firma wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 5781037896, REGON: 170359380, adres poczty elektronicznej: sklep@fitnesstechnik.eu

 • SKLEP – Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep-fitnesstechnik.eu

 • KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu.

 • KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, zawierający lub zamierzający zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży: 1. osoba fizyczna, 2. osoba prawna, 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 • PRZEDSIĘBIORCA – korzystająca ze Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 • UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 • KONTO – Usługa elektroniczna umożliwiająca Klientowi założenie konta w Sklepie. Konto stanowi, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o zamówieniach złożonych przez niego w Sklepie.

 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie Zamówienia przez interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 • KOSZYK – element oprogramowania Sklepu. W elektronicznym koszyku widoczne są Produkty wybrane przez Klienta do zakupu, istnieje również możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 • PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się również, stosowanie do cech Produktu, umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych, koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:1. urządzenie końcowe (komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne) z dostępem do sieci Internet,2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript,5. zainstalowany program FlashPlayer,6. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.

4. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 • Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: login, hasło, imię i nazwisko oraz adres e-mail.

 • Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fitnesstechnik.eu lub pisemnie na adres: ul Wyczółkowskiego 4/43 82-300 Elbląg

5. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 • W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.

 • Po zalogowaniu się do Sklepu należy wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny).

 • Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu. Należy wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

 • Po wybraniu Produktów należy wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności.

 • Finalizując zamówienie należy kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.

6. OFEROWANE METODY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 • Klient może skorzystać z następujących metod płatności za zamówiony Produkt: 1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, 2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy - Numer rachunku: 60 1240 2265 1111 0000 3237 3556, 3. płatność metodą ShoperPłatności (dotyczy kart płatniczych, płatności elektronicznych).

 • Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 1. przesyłka kurierska, 2. przesyłka kurierska pobraniowa,

 • Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za Stronie Sklepu.

7. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

 • Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

 • Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – po wypełnieniu Formularza Zamówienia i potwierdzeniu zakupu na stronie Sklepu Internetowego (poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”). Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

 • W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych, dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 • Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

 • Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w trakcie składania Zamówienia. Przesłana wiadomość e-mail zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: 1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7.7 Regulaminu, 3. dodatkowe utrwalenie i zabezpieczenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

8. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 • W wypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 • W wypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 • W wypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 • Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 • Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na Stronie Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 • Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 • W wypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 • W wypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 • Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W wypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych.

 • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 1. W wypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 2. W wypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 • W wypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl